W ramach oferty usługowo-badawczej Zakładu Analitycznego prowadzimy:

Karty charakterystyki

 

W ramach Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w swojej ofercie posiadamy:

 

  • wykonywanie badań do kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 440/2008 (metody badań wymagane Rozporządzeniem REACH

 

  • sporządzanie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2015/830, zmieniającym załącznik nr II Rozporządzenia REACH

 

Wykrywanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC w produktach gotowych i wyrobach - innowacyjna usługa badawcza MULTI-CHEM