Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

W 2007 r. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" uzyskał certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), wydany przez Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. Certyfikat przyznano Zakładowi Analitycznemu ICSO "Blachownia".

Dobra Praktyka Laboratoryjna to system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i preparatów chemicznych z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska.

Po przeprowadzeniu w dniach 5-7 września 2023 okresowej kontroli i weryfikacji spełniania zasad DPL potwierdzono, że Łukasiewicz - ICSO "Blachownia" spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  • badania właściwości fizykochemicznych
  • badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, badania akumulacji
  • badania pozostałości (część analityczna)
  • inne badania: analizy chemiczne.

Wystawiony przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nosi numer rejestracyjny 30/2023/DPL.

Jednostka Zapewnienia Jakości

mgr inż. Magdalena Tomaka

tel.:  77 487 36 41

e-mail: magdalena.tomaka@icso.lukasiewicz.gov.pl