1 kwietnia 2019r. Instytut został włączony w struktury Sieci Badawczej Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczej w Europie. Od tej chwili funkcjonuje już jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

Lata 2010-2019

W 2010r. w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej działalności jednostek naukowych w latach 2005-2009 Instytut otrzymuje I, najwyższą kategorię, która 1.10.2010r. zostaje przemianowana na kategorię A. W 2012r. na terenie ICSO zostaje otwarte Centrum Badawcze Tworzyw Sztucznych. W roku 2013, po ponownej ewaluacji, Instytut ponownie uzyskuje kategorię A. W tym samym roku, z inicjatywy ICSO powstaje Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, z udziałem jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw wchodzących w skład Wielkiej Syntezy Chemicznej a także MŚP i mikroprzedsiębiorstw. W roku 2014 zostaje ukończona budowa instalacji modelowej wytwarzania bisfenolu A, uruchomione zostaje Regionalne Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej oraz nowoczesne, multimedialne Centrum Dialogu. Instytut zyskuje nowy wygląd po kompleksowym remoncie oraz termomodernizacji. W 2015r. Zakład Analityczny otrzymuje certyfikat potwierdzający spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. W roku 2016 ICSO rezygnuje z Systemu Zarządzania Jakością. W roku 2017 Instytut ponownie otrzymuje kategorię A w wyniku oceny parametrycznej, przeprowadzonej za lata 2013-2016. Zakres Certyfikatu DPL, otrzymanego w tym samym roku, zostaje poszerzony o dodatkowe badania.

Lata 2000-2009

Instytut odnosi dalsze sukcesy w eksporcie swoich technologii. W roku 2003 ICSO traci pakiet kontrolny w spółce ICSO ChP. W 2004r. zostaje wdrożony System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Rok 2005 to początek działań zmierzających do opracowania kryteriów oceny parametrycznej pracowników ICSO; wchodzą one w życie rok później. W 2007r. Zakład Analityczny ICSO otrzymuje Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL). W roku 2007 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”obchodzi także 55 rocznicę swojego powstania. W 2008r. Instytut pomyślnie przechodzi audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Lata dziewięćdziesiąte

W roku 1991 ICSO tworzy spółkę pracowniczą ICSO Chemical Production, w której ma 49% udziałów. Rok później Zakład Informacji Naukowo-Technicznej uruchamia w Instytucie pierwszą na Opolszczyźnie pionierską sieć komputerową LANICSO. Wkrótce potem zostaje uruchomiony jeden z pierwszych w kraju serwer informacyjny. Skomputeryzowane zostają także (po raz pierwszy na Opolszczyźnie) zbiory biblioteczne. W 1996r. Instytut trafia do grona siedmiu jednostek badawczych, których restrukturyzacja zostaje wsparta programem PHARE SCI-TECH 1.

Lata osiemdziesiąte

W roku 1981r. ICSO koordynuje kolejny problem węzłowy - 03.2 - „Podstawowe surowce i półprodukty do syntez organicznych". W 1984r. ma miejsce pierwszy eksport technologii za granicę - firma Polimex-Cekop zawiera z firmą bułgarską kontrakt na sprzedaż licencji na przemysłowe wytwarzanie bisfenolu A. W 1986r. Instytutowi powierzona zostaje koordynacja prac w Centralnym Programie Badawczo-Rozwojowym 3.2 - „Surowce i półprodukty syntezy organicznej". Rok później podjęta zostaje akcja promocyjna w świecie, m.in. cykl referatów, dotyczących technologii opracowanych w ICSO, wygłoszonych w Budapeszcie, Bombaju oraz Frankfurcie nad Odrą. Akcję tę kontynuowano także w następnych latach.

Lata siedemdziesiąte

Instytutowi zostaje powierzona koordynacja problemu węzłowego 03.3.2. - uruchomienie przemysłowej, petrochemicznej bazy wytwórczej surowców, półproduktów i produktów dla tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych i podstawowych wyrobów chemicznych.

Lata sześćdziesiąte

W 1960r. ma miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej, powołana zostaje także Rada Naukowa ICSO. W 1964r. ICSO zostaje uhonorowany Państwową Nagrodą II stopnia za opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii środków pomocniczych dla włókiennictwa. Podjęta zostaje także produkcja własnego chromatografu - ICSO II. Rok później, Ministerstwo Przemysłu Chemicznego powierza Instytutowi koordynację prac naukowo-badawczych w ramach RWPG w zakresie petrochemii i podstawowej syntezy organicznej. W 1968r. ICSO zostaje przekształcony z jednostki budżetowej w jednostkę na samodzielnym rozrachunku gospodarczym. W 1969r. zakończone zostają prace nad koncepcją uczestnictwa jednostek naukowych i przemysłowych w efektach ekonomicznych osiąganych w wyniku wdrożenia prac naukowo-badawczych. Jeszcze w tym samym roku Rada Ministrów uchwala wprowadzenie tego systemu w dwóch jednostkach naukowo-badawczych, z których jedną jest Instytut. Po kilku latach system ten, nieco zmodyfikowany, zostaje ustawą wprowadzony we wszystkich jednostkach naukowych w Polsce.

Lata pięćdziesiąte

Oddział Instytutu Syntezy Chemicznej w ZA Kędzierzyn rozpoczyna swoją działalność, a w roku 1959 zyskuje własną siedzibę i zostaje przemianowany na Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej. W 1953r. opublikowany zostaje pierwszy artykuł z wynikami prac badawczych („Uszlachetnianie wosku montanowego" w „Przemyśle Chemicznym", autorstwa J. Obłoja i S. Roefflera), a w 1956r. wdrożona zostaje pierwsza technologia, opracowana przez ISCh - wytwarzanie środka melaminowego pod nazwą Melaform WM 100, stosowanego do apretury przeciwkurczliwej w przemyśle włókienniczym. W 1957r. zorganizowana zostaje pierwsza międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli nauki i przemysłu z ZSRR oraz innych krajów ówczesnego bloku wschodniego. Po raz pierwszy także naukowcy z Instytutu wyjeżdżają za granicę, do Leningradu.

Listy gratulacyjne, otrzymane z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Instytytutu