Plan Równości Płci 
dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" 
na lata 2022 - 2025

 

Osoba odpowiedzialna za Plan Równości Płci w Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia"

W Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” została powołana osoba, której podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, a także ze względu na jakąkolwiek inną cechę. Zadanie to realizowane jest poprzez:

  1. Inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza tych, które zostały określone w przyjętym dla jednostki, Planie Równości Płci. 
  2. Promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania, w tym informowanie o kursach i szkoleniach równościowych.
  3. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci.
  4. Pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach naruszenia zasad równego traktowania.
  5. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania.

 

KONTAKT

Jagoda Skotnicka-Pawlik

Osoba odpowiedzialna za Plan Równości Płci w Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”

tel. 77 487 33 71

jagoda.skotnicka@icso.lukasiewicz.gov.pl