Posiadamy szeroki zasób aparatury do prowadzenia badań chemicznych oraz fizykochemicznych z szerokim spektrum substancji w celu otrzymania bardzo licznych i zróżnicowanych produktów. Znaczny rozmiar instalacji od wielkolaboratoryjnej do ćwierćtechnicznej pozwala nam na otrzymywanie oraz obróbkę substancji w stopniu zdecydowanie przekraczającym możliwości typowej aparatury laboratoryjnej. Podkreślamy przy tym wysoką odporność chemiczną naszych reaktorów na badane substancje. Poszczególne elementy aparatury wykonane są z tytanu, hastelloy, stopów stali kwasoodpornych (np. 304 lub 316L) oraz z użyciem emalii.

Jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki badań:

 •         reakcji chemicznych,
 •         krystalizacji,
 •         destylacji,
 •         zatężania,
 •         filtracji,
 •         oraz innych, podobnych procesów.

Prowadzimy badania na podstawie procedury/receptury dostarczonej nam przez klienta. Dobieramy również warunki procesowe wykonania doświadczeń w przypadku, kiedy klient nie posiada gotowej dokumentacji dla badanych próbek. Reakcje chemiczne przeprowadzamy w sposób ciągły lub periodyczny, z wykorzystaniem, fazy ciekłej lub gazowej, w zależności od zapotrzebowania.

Dla potrzeb prowadzonych w Instytucie procesów/reakcji na rzecz klienta oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wytwarzania katalizatorów. Obok katalizatorów homogenicznych jesteśmy w stanie dostarczyć także katalizatory w postaci stałej, również w formie wytłoczek albo modyfikowanych katalizatorów jonitowych, itp.

Dzięki naszej aparaturze badamy:

 •         kinetykę reakcji homogenicznych i heterogenicznych,
 •         charakterystykę pracy, dezaktywację oraz czas życia katalizatorów heterogenicznych.


Prowadzimy czynności z użyciem mieszalników o pojemności od 0,5 l do 175 l:

 •         mieszanie,
 •         wytwarzanie zawiesin,
 •         rozpuszczanie,
 •         ługowanie (ekstrakcja z ciała stałego).

Możliwości krystalizacji:

 •         zawiesinowa (suspensyjna) z roztworów w sposób periodyczny lub ciągły (aparatura o pojemności od 15 l do 330 l w warunkach do 150°C i 3 bar),
 •         stopowa w sposób periodyczny lub ciągły (aparatura rurowa umożliwia natężenie przepływu do 60 l/h oraz temperaturę do 220°C),
 •         stopowa na instalacji półtechnicznej do syntez chemicznych w sposób periodyczny (temperatura do 220°C).

Możliwości filtracji:

Prowadzimy procesy filtracji na nuczy o objętości 15 l. Wykonujemy w niej badania nad doborem tkaniny filtracyjnej. Filtrujemy zawiesiny w warunkach próżniowych.

Filtrację okresową wykonujemy w filtrze bębnowym o przepływie nadawy do 30 l/h. Umożliwia on nam procesy z nadmuchem azotu, a także mycie placka filtracyjnego.

Możliwości granulacji

Procesy granulacji przeprowadzamy na taśmie granulacyjnej o wydajności do 15 dm³/h.

Destylacja i Rektyfikacja

Oferujemy usługi destylacji i rektyfikacji. Prowadzimy procesy w sposób ciągły, półciągły, jak i periodyczny. Działania wykonujemy w zróżnicowanych warunkach, od ciśnienia normalnego do próżni. Wysoka wydajność grzewcza i szeroki zakres pojemości kolb/wyparek od 2 do nawet 175 l pozwala nam na szybką i wydajną destylację i rektyfikację. Do procesu możemy stosować różne wypełnienia kolumn, m. in. pierścienie Raschiga, pierścienie Palla oraz inne wypełnienie strukturalne.

Destylację ciągłą prowadzimy używając ćwierćtechnicznej instalacji do syntez chemicznych wraz z wykorzystaniem wyparek cienkowarstwowych z opadającym filmem cieczy.

Reaktor ciśnieniowy o pojemności 15 litrów

Reaktor wykonany został ze stopu tytanu (Grade 7). Jest w stanie osiągnąć maksymalne ciśnienie 80 bar oraz temperaturę 300°C. Reaktor wyposażono w wytrzymały napęd magnetyczny, w którym magnetyczne sprzęgło połączono z mechanicznym mieszadłem.

W zależności od zadania, podłączyć można mieszadło kotwicowe lub turbinowe. Aparatura zawiera również spust dolny, chłodnicę zwrotną, odbieralnik skroplin, a także system doprowadzania oraz odprowadzania gazów i cieczy.

Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy Eco SEC HT-GPC firmy TOSOH

To nowoczesne urządzenie umożliwia badanie rozkładu ciężarów cząsteczkowych polimerów i żywic. Chromatograf potrafi określać ich rozkład mas cząsteczkowych, jak również polidyspersję (rozrzut masy cząsteczek).

Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy Eco SEC HT-GPC posiada detektor refraktometryczny i jest w stanie pracować w zakresie temperatur od 20°C do 200°C. Aparat wyposażono w kolumny o wypełnieniu polistyrenowym – umożliwiają one oznaczanie masy molowej w zakresie 500-99200 Da.

Ponadto do chromatografu przewidziano stosowanie kolumn o różnym wypełnieniu. Dzięki temu prowadzimy również prace w odmiennym zakresie ciężarów cząsteczkowych, a także z możliwością użycia szerszej gamy rozpuszczalników – w zależności od potrzeb podyktowanych specyfiką badanych próbek.

 

Wysokotemeperaturowy chromatograf żelowy Eco SEC HT-GPC TOSOH

Wytłaczarka dwuślimakowa

Dzięki wytłaczarce dwuślimakowej możemy badać i rozwijać tworzywa termoplastyczne. Mała linia przetwórcza pozwala nam na uzyskanie tworzyw o stałym i ściśle kontrolowanym składzie i maksymalnym stopniu napełnienia powyżej 50%.

Wydajność naszej wytłaczarki sięga do 7, a nawet 12 kg/h. Z wytworzonych partii tworzyw na życzenie klienta dostarczymy atesty jakościowe opracowane według przyjętych wspólnie kryteriów i metod analitycznych.

Analizatory ciał stałych

Analizator powierzchni właściwej Micromeritics ASAP 2060

Analizator powierzchni właściwej (BET) oraz rozkładu mikro i mezoporów umożliwia analizę materiałów stałych (porozymetria) o rozwiniętej powierzchni.

Dzięki temu możemy oznaczyć powierzchnię właściwą, objętość porów, rozkład wielkości porów. Służy również do wyznaczenia izoterm adsorpcji za pomocą odpowiednich algorytmów obliczeniowych. 

Analizator chemisorpcji Micromeritics AutoChem II 2920

Możemy z jego pomocą przeprowadzić takie operacje jak chemisorpcja pulsacyjna, czy temperaturowo programowane: utlenianie (TPO),  redukcję (TPR) oraz desorpcję (TDP).

Pozwala nam badać katalizatory w zakresie wszystkich katalitycznych technik temperaturowo-programowanych z udziałem gazów i par.

Aparatura ciśnieniowa

Ciśnieniowe reaktory dedykowane do procesów oksyetylenowania/oksypropylenownia Autoclave Engineers

Procesy ciśnieniowe, takie jak:

 •          synteza niejonowych surfaktantów,
 •          synteza polioli poliuretanowych,
 •          zastosowanie nowych baz surowcowych,
 •          testy nowych katalizatorów,

przeprowadzamy z użyciem uniwersalnych reaktorów wysokociśnieniowych o objętości od 500 do 2000 ml, przeznaczonych do pracy periodycznej. Służą do obróbki tlenku etylenu i tlenku propylenu oraz są sterowane automatycznie.

Instalacje do procesów wodorowych

Posiadamy w pełni zautomatyzowany wysokociśnieniowy reaktor przeznaczony do pracy z katalizatorem w złożu stacjonarnym. Zbiornik o pojemności 20 cm³ może pracować w temperaturze do 500°C osiągając ciśnienie robocze do 100 bar.

W reaktorze wykonujemy testy przesiewowe oraz dokonujemy wstępnej optymalizacji procesów w sposób ciągły.

Reaktor EVO-300

Długoterminowe testy katalityczne, symulacje oraz optymalizację różnych procesów wodorowych w sposób ciągły prowadzimy używając wysokociśnieniowego bezgradientowego reaktora barbotażowego.

Pojemność robocza zbiornika wynosi 700 cm³. Reaktor może osiągnąć temperaturę do 400°C oraz ciśnienie robocze do 300 bar.

Zestaw reakcyjny EVO-300 to unikalny układ do prowadzenia testów katalitycznych w długim terminie. Uniwersalny charakter reaktora pozwala na prowadzenie symulacji oraz optymalizacji zróżnicowanych procesów chemicznych. Reaktor posiada układ przepływowy z dodatkową pompą, dzięki czemu możliwe jest ciągłe zawracanie surowca.

Ćwierćtechniczna instalacja uwodornień

Uniwersalna wysokociśnieniowa instalacja służy nam do pracy w sposób ciągły. Prowadzimy procesy używając katalizatorów z przeznaczeniem do pracy w złożu stałym oraz w postaci zawiesiny.

Dzięki instalacji:

 • zbieramy dane do przygotowania kompletnych bilansów masowych,
 • badamy aktywność i selektywność katalizatorów,
 • określamy czas życia katalizatora,
 • optymalizujemy parametry procesowe,
 • skalujemy procesy technologiczne.

Parametry instalacji:

 • objętość reaktora: 17 dm³,
 • temperatura robocza: do 350°C,
 • ciśnienie robocze: do 200 bar,
 • układ recyrkulacji wodoru.

Ćwierćtechniczna aparatura do syntez chemicznych

Procesy w dużej skali prowadzimy na aparaturze ćwierćtechniczna do syntez chemicznych. Odwzorowujemy dzięki niej działania, jakie wykonują instalacje w zakładach przemysłowych. Uniwersalny charakter zestawu instrumentów umożliwia pracę ciągłą przy wykorzystaniu katalizatorów heterogenicznych. Więcej informacji