W latach 2010-2011 Instytut przystąpił do następujących akcji w Programie COST:

  • CM0903 Utylizacja biomasy dla zrównoważonych paliw i środków chemicznych (UBIOCHEM)
  • MP0902 Kompozyty nieorganicznych nanorurek i polimerów (COINAPO) 

 

W związku z uczestnictwem w Akcji COST CM0903 otrzymano środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego pt.:"Badanie nad otrzymywaniem heterogenicznych katalizatorów transestryfikacji w aspekcie wytwarzania biodiesla". Celem projektu było opracowanie chemicznych podstaw dla syntezy estrów metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem katalizatorów heterogenicznych w oparciu o zasady organiczne i ciecze jonowe otrzymane na ich podstawie. Projekt był realizowany w latach 2011-2012.