Instytut aktywnie uczestniczył i uczestniczy również w innych typach projektów takich jak:

 • Projekty rozwojowe
 • Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Inicjatywa Technologiczna I, Patent Plus)
 • Projekty Badawcze Zamawiane

Projekty realizowane w ramach przedsięwzięcia „INITECH" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedsięwzięcia "IniTech" (Dz. U. Nr 52, poz. 424).
z dn. 10 marca 2009 r. 

 

 1. "Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin"


  Projekt rozpoczęty w roku 2010 we współpracy z Global Colors Polska S.A. w Kędzierzynie - Koźlu oraz Instytutem Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznastwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu. Planowane zakończenie - 2013r.

  Projekt składa się z fazy badawczej, której celem jest opracowanie receptur i technologii wytwarzania koncentratów nanonapełniaczy w matrycy pololefinowej, przeznaczonych do stosowania przez przetwórców tworzyw sztucznych w celu produkcji finalnych wyrobów rynkowych oraz z fazy przygotowań do wdrożenia.

 2. "Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych"


  Projekt rozpoczęty w roku 2010 we współpracy z Zakładami Chemicznymi „Organika Sarzyna" S.A w Nowej Sarzynie. Planowane zakończenie - 2013r.

  Projekt składa się z fazy badawczej, której celem jest opracowanie, w postaci założeń technologicznych, nowoczesnej technologii wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych, opartej na bis fenolu A i epichlorohydrynie, konkurencyjnej pod względem jakości produktu, ekonomiki procesu i ekologii, w odniesieniu do czołowych producentów na światowym rynku żywic oraz z fazy przygotowań do wdrożenia.

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków"

 

 1. "Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP oraz wsparcie komercjalizacji dla wynalazków dotyczących zasadowych cieczy jonowych oraz sposobu ich otrzymywania".


  Realizację projektu rozpoczęto w 2011r.
  W ramach projektu opracowano nowe typy zasadowych cieczy jonowych otrzymywane na bazie cyklicznych pochodnych guanidyny oraz amidyny, mogących znaleźć zastosowanie w szeregu reakcji katalizowanych zasadami.

  Wśród korzyści z zastosowania nowych katalizatorów można wymienić:
  1. niskie temperatury procesów transestryfikacji, z reguły nie przekraczające 100 stopni Celsjusza
  2. odporność na działanie wysokich temperatur
  3. krótki czas reakcji
  4. wysoka wydajność produktu końcowego (>90%)
  5. jasna barwa produktu końcowego (<20mgJ/100ml), nie wymagająca dodatkowego oczyszczania
  6. doskonała rozpuszczalność w wodzie, a ich regeneracja nie sprawia większych problemów technicznych
  7. sposób otrzymywania nowych katalizatorów nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań aparaturowych i technologicznych, mogą być wytwarzane w standardowo wyposażonym laboratorium chemicznym.

Otrzymane ciecze jonowe są potencjalnymi katalizatorami w szeregu reakcji wykorzystujących zasadowe katalizatory (kondensacja aldolowa, sprzęganie Suzuki, addycja Michaela, Hecka, Knoevenagela itp).