PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe


Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" 
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.03.01-00-021/08-06
Wartość projektu: 5 075 098,18 zł
Kwota dofinansowania: 4 780 826,32 zł
Okres realizacji: 01.07.2008 - 30.11.2015

Bezpośrednim celem projektu było zagospodarowanie odpadowej gliceryny powstającej ubocznie przy produkcji biodiesla jako surowca do syntez chemicznych.  Została opracowana efektywna ekonomicznie metoda oczyszczania frakcji glicerynowej do jakości wymaganej w konkretnych syntezach chemicznych. Oczyszczona gliceryna ma być wykorzystana do produkcji chemikaliów  o znacznie większej wartości rynkowej, niż sama gliceryna.

Efektem projektu były technologie syntezy organicznej wykorzystujące naturalnie występujący surowiec i zastąpienie nim surowców pochodzenia petrochemicznego oraz poprawa wskaźników opłacalności produkcji biodiesla. W wyniku realizacji projektu została opracowana technologia uwodornienia gliceryny do glikolu propylenowego wykorzystywanego do produkcji płynów niezamarzających i tworzyw sztucznych oraz opracowana technologia przetwarzania gliceryny do estrów kwasów tłuszczowych i formalu gliceryny, które mogą być stosowane jako biokomponenty paliwowe. Realizacja projektu oprócz poszerzenia bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego, poprzez poprawę wskaźników produkcji biodiesla, przyczynić się ma  pośrednio  do wsparcia programów strategicznych zmierzających do zastąpienia tradycyjnych surowców energetycznych, surowcami odnawialnymi.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Krowicka
tel.: 77 487 31 60


dr inż. Kazimierz Terelak
tel.: 77 487 32 45