Projekt: "Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO "Blachownia" w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A"

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2: Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Instytucja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.03.02-16-017/10-00
Wartość projektu: 160 826,57 zł
Kwota dofinansowania: 159 530,28  zł
Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2013

 

Założeniem projektu było uzyskanie ochrony patentowej za granicą w zakresie sposobu otrzymywania bisfenolu A oraz udostępnienie podmiotom gospodarczym technologii pozwalającej na otrzymanie wysokiej jakości surowca do produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych. 

Ochrona patentowa odgrywa istotną rolę z punktu widzenia znaczenia nowoczesnej technologii w rozwoju przemysłu i realizacji celów przedsiębiorstwa. Technologia, o ochronę której zabiegał Instytut, jest technologią nowoczesną oraz interesującą zarówno z punktu widzenia niskiego zużycia surowców, jak i ze strony bardzo wysokiej jakości produktu.

Pozwala na zdobycie i zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Wdrożenie technologii bisfenolu A pozwala na wykorzystanie nowoczesnych rodzajów katalizatorów, supernowoczesnych sposobów zwiększania wydajności i oczyszczania bisfenolu A oraz nowych rozwiązań dotyczących zagospodarowania produktów ubocznych, jak i oddzielania wody procesowej od reagentów.

Projekt został zakończony

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Czekajło
tel. 77 487 32 61
fax 77 487 32 60


Beata Tarczyńska
tel. 77 487 35 82
fax 77 487 32 60