Projekt: "Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych przy zastosowaniu nowych procesów jednostkowych"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe"
Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"

 

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" – Lider konsorcjum
  • Ekomax Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0051/16
Wartość projektu: 2 582 678,05 zł
Kwota dofinansowania: 1 802 175,79 zł
Okres realizacji: 01.06.2017 - 31.05.2019

Re-rafinacja jest priorytetowym sposobem postępowania z przemysłowymi olejami przepracowanymi. Wdrożenie efektywnych metod regeneracji chemicznej, takich jak hydrorafinacja i oczyszczanie typu kwas-sorbent, jest na rynku lokalnym nieopłacalne. W wyniku mniej energochłonnych i generujących mniej niebezpiecznych odpadów procesów fizycznych, uzyskuje się bazy olejowe niższej jakości. Rafinacja rozpuszczalnikami prowadzi do olejów o lepszych właściwościach, ale wiąże się z koniecznością użycia i utylizacji dużych ilości palnych i lotnych rozpuszczalników organicznych. Alternatywą dla ekstrakcji rozpuszczalnikami jest obróbka z użyciem cieczy jonowych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania w kierunku opracowania nowej technologii regeneracji olejów przepracowanych, energooszczędną metodą deemulgowania i sorpcji, w tym na chemicznie aktywowanych sorbentach. Sorbenty (krzemionka, ziemie okrzemkowe, inne) modyfikowane poprzez immobilizację cieczy jonowych na powierzchni, łączą właściwości sorpcyjne środków konwencjonalnych oraz zalety cieczy jonowych. Ich zastosowanie pozwoli na opracowanie nowej metody re-rafinacji olejów przepracowanych, bazującej na niskociśnieniowych i niskoenergetycznych fizycznych i chemicznych procesach jednostkowych. Celem projektu jest wielowariantowa koncepcja technologii regeneracji odpadowych olejów pochodzących z różnych źródeł, w kierunku pełnowartościowych baz olejowych do ponownego wykorzystania, z jednoczesnym wydzieleniem strumienia olejów wstępnie regenerowanych dla dalszych zastosowań. Opracowane procesy jednostkowe będą stanowiły część instalacji istniejącej w firmie Ekomax w Gliwicach.

Osoby do kontaktu:

dr hab. inż. Jolanta Iłowska
tel. +48 77 4873197
fax +48 77 4873060
e-mail: jolanta.ilowska(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

Katarzyna Kardasz
tel. + 48 77 4873240
fax +48 77 4873260
e-mail: katarzyna.kardasz(at)icso.lukasiewicz.gov.pl