Projekt: "Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków"

Projekt:„Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO - BADAWCZEGO

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"

 

Akronim projektu: LUBRINAN
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa Lidera Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
Konsorcjanci projektu: Orlen Oil sp. z o.o.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0017/20-00
Wartość projektu: 3 116 282,04 zł
Kwota dofinansowania: 2 646 006,42 zł
Okres realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2023

Prace w projekcie koncentrują się na opracowaniu linii środków smarowych, w  których konwencjonalne dodatki uszlachetniające będą zastąpione lub uzupełnione nanokomponentami. Linia ta będzie obejmowała powszechnie wykorzystywane w przemyśle i motoryzacji produkty.

Wyniki badań pokazały, że możliwe jest osiągnięcie lepszych parametrów eksploatacyjnych przy znacznie mniejszym udziale nanododatku niż substancji konwencjonalnej. Wprowadzenie ich korzystnie wpływa na poprawę właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych środków smarowych w warunkach podwyższonej temperatury, wyższego ciśnienia i dłuższego czasu pracy urządzeń mechanicznych. W układach, gdzie występuje woda, planuje się poprawę zdolności do ochrony przed skażeniem mikrobiologicznym. Osiągnięcie lepszych parametrów eksploatacyjnych będzie możliwe dzięki efektywnej współpracy w Konsorcjum: Orlen Oil i  Łukasiewicz - ICSO "Blachownia", z aktywnym udziałem Podwykonawców.

Kluczowym zagadnieniem będzie modyfikacja nanododatków i opracowanie sposobu ich wprowadzania do bazy. Pierwszy sposób modyfikacji to wytworzenie superkoncentratów w bazie olejowej lub olejowo-wodnej, a drugi - fizykochemiczna funkcjonalizacja nanokomponentów.

Produkty z nanododatkami zostaną przebadane pod względem fizykochemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności w czasie magazynowania i użytkowania substancji. Następnie zostaną poddane kompletnej ocenie aplikacyjnej w rzeczywistych warunkach użytkowych i na trybologicznych stanowiskach badawczych.

Rezultat projektu, czyli linia środków smarowych, będzie charakteryzowała się lepszymi parametrami użytkowymi niż obecnie oferowane przez Orlen Oil i konkurencję środki tego rodzaju. Planowane jest korzystne ze względów ekologicznych i ekonomicznych osiągnięcie tych parametrów przy jednoczesnym zmniejszeniu stężenia konwencjonalnych substancji nadających poszczególne funkcjonalności.

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Marcin Osika
tel. +48 605 855 048
e-mail: marcin.osika(at)orlenoil.pl

dr inż. Julia Woch
tel. +48 77 4873596
e-mail: julia.woch(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

mgr Iwona Piebiak
tel. +48 77 4873103
e-mail: iwona.piebiak(at)icso.lukasiewicz.gov.pl