Projekt: "Opracowanie technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) - polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności termicznej"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa beneficjenta: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna

Partnerzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  • Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0040/17
Wartość projektu: 8 185 557,76 zł
Kwota dofinansowania: 5 171 282,53 zł
Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.11.2019

Głównym celem projektu będzie opracowanie nowej technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) - polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności termicznej. Zostanie opracowana efektywna metoda oczyszczania polimeru Szczególny nacisk zostanie położony na operacje regeneracji rozpuszczalników i ograniczenie ilości odpadów i produktów ubocznych. Zostaną opracowane metody zagospodarowania odpadów stałych, ciekłych i gazowych, które będą miały niski wpływ na środowisko naturalne. Projekt będzie polegał na pracach laboratoryjnych w skali od kilkunastu gramów do kilku kilogramów. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych aby monitorować reakcję tworzenia polimeru, skład strumieni technologicznych i czystość produktu. Otrzymane próbki polimeru będą poddane badaniom strukturalnym, zostaną określone właściwości mechaniczne i elektryczne, właściwości reologiczne i parametry wtrysku. Równolegle do prac laboratoryjnych będą prowadzone prace nad modelem symulacyjnym technikami komputerowymi z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

Końcowym rezultatem projektu będzie projekt bazowy instalacji produkcyjnej. Szczegółowo zostanie opisany nowy proces produkcji PPS. Planowane jest wdrożenie technologii przez lidera projektu w planowanej instalacji produkcyjnej.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Marek Warzała
tel. +48 77 4873033
fax +48 77 4873060
e-mail: marek.warzala(at)icso.lukasiewicz.gov.pl

Iwona Piebiak
tel. + 48 77 4873103
fax +48 77 4873260
e-mail: iwona.piebiak(at)icso.lukasiewicz.gov.pl