Logotypy Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
Człowiek - najlepsza inwestycja

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2: Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw  

 
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Instytucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nr projektu: POKL.08.02.01-16-013/13
Nr umowy o dofinansowanie: POKL.08.02.01-16-013/13-00
Kwota dofinansowania: 723 124,54 zł
Okres realizacji: 01.12.2014 - 30.11.2015

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu współpracy opolskiego przemysłu z sektorem B+R w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez wypracowanie konkretnego efektu wdrożeniowego.

Osoby do kontaktu:

Adriana Muszyńska
tel. 77 487 36 40
faks 77 487 34 48

Joanna Wilk
tel. 77 487 34 14
faks 77 487 34 48