PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.03.01-16-050/08-03
Wartość projektu: 2 693 296,18 zł
Kwota dofinansowania: 2 543 347,81 zł
Okres realizacji: 08.07.2008 - 30.11.2015

Celem projektu było udostępnienie podmiotom gospodarczym technologii pozwalającej na otrzymywanie wysokiej jakości surowca do produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych poprzez opracowanie pakietów procesowych dla dwóch wariantów nowoczesnej technologii produkcji bisfenolu A o jakości umożliwiającej jego stosowanie do produkcji bezbarwnych żywic poliwęglanowych oraz epoksydowych, której konkurencyjność mierzona jest poprzez zawartą w ofertach technologii gwarantowaną stabilność termiczną barwy bisfenolu A oraz wskaźniki zużycia surowców i mediów energetycznych do jego produkcji. Ponadto dodatkowymi celami projektu były: wzrost lub nabywanie doświadczenia kadry badawczej w pracach nad rozwiązaniami potrzebnymi do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, a także powiększanie dorobku zwiększającego konkurencyjność polskiej nauki oraz jej roli w rozwoju gospodarczym.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Kardasz
tel.: 77 487 32 40 


dr inż. Kamil Kulesza
tel.:  77 487 31 68