Projekt: "Innowacyjny proces otrzymywania BPA z zastosowaniem destylacji do wydzielania produktu głównego - ISOBIS2"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2: Sektorowe Programy B+RInstytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0014/16
Wartość projektu: 4 126 455,45 zł
Kwota dofinansowania: 2 476 582,00 zł
Okres realizacji: 01.08.2016 - 31.07.2019

O projekcie:
Projekt dotyczy opracowania technologii otrzymywania bisfenolu A dla skali przemysłowej o wydajności co najmniej 100 tys. ton/rok. W ramach projektu planuje się optymalizację węzła kondensacji fenolu z acetonem w obecności modyfikowanych katalizatorów jonitowych oraz opracowanie efektywnej metody stabilizacji strumieni fenolowych, która umożliwi destylacyjne wydzielanie BPA. Surowy bisfenol A w kolejnym etapie będzie oczyszczony metodą krystalizacji frakcjonowanej. Badania optymalizacyjne sekcji syntezy BPA zostaną przeprowadzone w zakresie selektywności reakcji kondensacji fenolu z acetonem i składu zatężonej mieszaniny poreakcyjnej. Prace badawcze będą dotyczyły również oczyszczania surowego bisfenolu A metodą krystalizacji stopowej w różnych wariantach z zawrotem i bez zawrotu odcieku z krystalizacji frakcjonowanej. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań w skali laboratoryjnej prowadzona będzie optymalizacja systemu wydzielania i oczyszczania izomeru p,p`-BPA w skali półtechnicznej. Pozwoli to na opracowanie koncepcji nowej technologii otrzymywania BPA.

Opracowana koncepcja zostanie zweryfikowana w skali półtechnicznej i na podstawie uzyskanych wyników opracowane zostaną założenia do projektu procesowego instalacji BPA o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton/rok.


Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Krowicka
tel.: 77 487 31 60
faks: 77 487 32 60


mgr inż. Bogusław Tkacz
tel.: 77 487 31 40