Projekt: "Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu"

"Inwestujemy w Twoją przyszłość"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-010/10-00
Wartość projektu: 2 602 811,40 zł
Kwota dofinansowania: 991 118,47 zł
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 2010-08-23
Zakończenie realizacji projektu: 2011-12-30

O projekcie:
Głównym celem projektu było rozszerzenie działalności ICSO „Blachownia" w kierunku badań nad tworzywami sztucznymi, a tym samym zwiększenie jego oferty badawczo-rozwojowej, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb gospodarki regionu oraz zachęcenie przedsiębiorców sektora produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych do wykorzystania innowacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych jako czynnika rozwoju ich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany przez zbudowanie nowoczesnego obiektu, w którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, obejmujące zagadnienia związane z wytwarzaniem tworzyw sztucznych, ich modyfikacją oraz oznaczaniem właściwości, włącznie z przygotowywaniem pilotażowych partii nowo opracowanych odmian tworzyw.

Realizacja projektu służy w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom województwa opolskiego zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych, szczególnie opartych na polimerach termoplastycznych, a zwłaszcza poliolefinach, ich przetwórstwem oraz wytwarzaniem gotowych wyrobów z tych materiałów, poprzez opracowywanie innowacyjnych technologii w tym zakresie. Kompleks zagadnień związanych z technologiami wytwarzania i modyfikacji tworzyw sztucznych, a także oznaczania ich właściwości, jest jedną ze specjalizacji rozwijanych od wielu lat w ramach działalności badawczo-rozwojowej ICSO „Blachownia". Realizacja projektu pozwala na kontynuowanie i rozszerzanie działań w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:
http://rpo.opolskie.pl


Osoba do kontaktu:
Łukasz Kida
tel.: 77 487 34 07
fax: 77 487 30 60