ŚRODEK ZWILŻAJACY DO GASZENIA POŻARÓW LASÓW I TORFOWISK

 

Charakterystyka technologii:

Ekologiczny, biodegradowalny i nietoksyczny środek zwilżający do gaszenia pożarów - Amber One. Dodanie do wody zwilżacza Amber One w stężeniu 0,5% maksymalnie obniża napięcie powierzchniowe wody, przez co zwiększa zdolność do zwilżania i wsiąkania, a penetracja niedostępnych miejsc jest szybka i głęboka.

 

Zastosowanie produktów:

Środek zwilżający Amber One przeznaczony jest do gaszenia pożarów:

  • lasów, łąk, torfowisk
  • materiałów włókienniczych
  • składów węgla oraz miału
  • sprasowanej makulatury.

Stosowanie zwilżacza Amber One zamiast wody czy rozcieńczonych pianotwórczych środków gaśniczych zdecydowanie skróci czas akcji ratowniczych. Skuteczność działania potwierdzona została przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

ŚRODEK ZMYWAJĄCY DO USUWANIA ROPOPOCHODNYCH

 

Charakterystyka technologii:

Środek zmywający skutecznie usuwa substancje ropopochodne i oleiste zanieczyszczenia z każdej utwardzonej powierzchni gładkiej lub porowatej.
Z powodzeniem zmywa wycieki ropopochodne wokół dystrybutorów paliwa, z placów parkingowych
w bazach transportowych i na lotniskach. Jego zastosowanie polepsza wpływ na redukcję negatywnego oddziaływania ropopochodnych na ścieralną warstwę asfaltową.

 

Zastosowanie produktów:

Skuteczny środek odtłuszczający przeznaczony jest głównie dla straży pożarnej oraz jednostek ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Może być stosowany w przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym, chemicznym, samochodowym, spożywczym i olejowym, między innymi do usuwania tłustych mazi, rozlewisk olejowych, wycieków substancji ropopochodnych powstałych w wyniku kolizji drogowych i kolejowych, a także w halach przemysłowych do mycia zaolejonych maszyn i urządzeń oraz instalacji przemysłowych.

 

ZASADOWE CIECZE JONOWE

 

Charakterystyka technologii:

Nowe typy zasadowych cieczy jonowych otrzymanych na bazie cyklicznych pochodnych guanidyny oraz amidyny są potencjalnymi katalizatorami w szeregu reakcji wykorzystujących zasadowe katalizatory takie jak: kondensacja aldolowa, sprzęganie Suzuki, addycja Michaela, Hecka, Knoevenagela, oksyalkilacja, itp.

 

Zastosowanie produktów:

Ciecze jonowe o właściwościach zasadowych są innowacyjnymi produktami klasy high-tech o dużej wartości dodanej. Mogą być stosowane:

  • jako katalizatory w procesach transestryfikacji
  • w procesach chemicznych wymagających efektywnej katalizy zasadowej
  • w syntezie produktów w stosunku do których konieczne jest zastosowanie szczególnie łagodnych parametrów, np. w chemii farmaceutycznej
  • jako absorbenty wykorzystywane w absorpcji dwutlenku węgla
  • jako rozpuszczalniki.

 

KATALIZATOR PROCESÓW OKSYETYLENOWANIA DO PRZEMYSŁOWEGO ZASTOSOWANIA

 

Charakterystyka technologii:

Katalizator na bazie soli wapnia, przeznaczony do procesów oksyalkilenowania: alkoholi tłuszczowych, alkoholi, kwasów tłuszczowych, amin tłuszczowych i estrów kwasów tłuszczowych.

Nowatorski sposób wytwarzania katalizatora
i jego skład pozwalają na otrzymywanie oksyetylatów o zwężonej dystrybucji homologów, przy stosunkowo niskich kosztach produkcji katalizatora.

 

Zastosowanie produktów:

Katalizator procesu oksyetylacji stosowany jest w procesach oksyetylenowania m.in. do produkcji oksyetylatów alkoholi  o wąskiej dystrybucji homologów oraz oksyetylatów estrów kwasów tłuszczowych. Otrzymane oksyetylaty są podstawowymi składnikami stosowanymi w przemyśle detergentów i używane są jako środki pomocnicze w różnych dziedzinach chemii. Są także półproduktami do produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych, środków emulgujących, rozpraszających, nawilżających, zwiększających rozpuszczalność, piorących, czyszczących, itd.