Wprowadzamy neutralność klimatyczną razem z A.SPIRE - Processes4Planet

Dzięki nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem A.SPIRE mamy szansę tworzenia i rozwijania rozwiązań, które usprawnią przemysł przetwórczy w ramach partnerstwa Processes4Planet. Misją partnerstwa jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 roku, efektywne wykorzystywanie surowców oraz zmiana postawy społeczeństwa wobec neutralności klimatycznej.

Wprowadzamy neutralność klimatyczną razem z A.SPIRE - Processes4Planet

Czym jest Processes4Planet?

Partnerstwo Processess4Planet wzięło na cel przekształcenie europejskiego przemysłu przetwórczego, w taki sposób, by do 2050 roku mógł w pełni działać w  obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym zwiększeniu jego konkurencyjności w skali globalnej.

P4Planet to partnerstwo publiczno-prywatne, w którym prywatnym interesariuszem jest A.SPIRE, natomiast ze strony publicznej występuje Komisja Europejska w ramach Klastra 4 programu Horyzont Europa.

Partnerstwo to pragnie wprowadzić model społeczeństwa neutralnego klimatycznie, operującego w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym. Do przeprowadzenia takiej zmiany potrzeba jednak czegoś więcej, niż tylko innowacji technologicznych. Zmiany wymaga również sposób myślenia społeczeństwa o neutralności klimatycznej - dlatego istotne dla Partnerstwa jest promowanie systemowego podejścia socjo-ekonomicznego.

P4Planet jest partnerstwem strategicznym dla europejskiego przemysłu poprzez wpływ na jego globalną przewagę w takich aspektach jak wzrost ekonomiczny oraz tworzenie nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Cele partnerstwa

Cele partnerstwa P4Planet:

  1. Wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań neutralnych klimatycznie: P4Planet ma przyczynić się do neutralności klimatycznej całej europejskiej gospodarki poprzez technologiczne i nietechnologiczne innowacje gotowe do stopniowego wprowadzania.
  2. Zamknięcie obiegu energii i surowców: przemysł przetwórczy opracuje i wprowadzi model biznesowy obiegu zamkniętego poprzez technologiczne i nietechnologiczne innowacje, międzysektorową współpracę i zaangażowanie lokalnego ekosystemu. Pomoże to w osiągnięciu zamkniętego obiegu surowców oraz poprawi wydajność surowcową. P4Planet ma na celu osiągnięcie niemal zerowej odpadowości oraz niemal zerowego zużycia wody do 2050 roku.
  3. Osiągnięcie światowego przywództwa w neutralności klimatycznej i rozwiązaniach obiegu zamkniętego poprzez przyspieszenie innowacji i odblokowanie publicznych i prywatnych inwestycji: innowacje są potrzebne, by uczynić neutralność klimatyczną i obieg zamknięty bardziej atrakcyjnymi. Konkurencyjna pozycja europejskiego przemysłu przetwórczego przyniesie korzyści z globalnego przywództwa w atrakcyjnych ekonomicznie rozwiązaniach, takie jak wzmocnienie integracji gospodarczej w warstwie przemysłowej regionów europejskich i krajów członkowskich.

Agenda strategiczna badań i innowacji

Przed europejskim przemysłem przetwórczym stoi wielkie wyzwanie w postaci przemiany, która pozwoli stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym i uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. Agenda P4Planet uwzględnia unikalne podejście do współpracy w celu dostarczenia międzysektorowych innowacji, tak istotnych dla przemian.

Partnerstwo zobowiązuje się do pracy nad nowymi technologiami oraz nad rozwijaniem istniejących już technologii dla uzyskania wyższego poziomiu gotowości technologicznej, by uzyskać spodziewaną redukcję emisji CO2 do 2030 roku i osiągnąć pełną neutralność do 2050 roku.

Centra Obiegu Zamkniętego – Hubs For Circularity (H4Cs)

W ramach P4Planet funkcjonują Centra Obiegu Zamkniętego (Hubs for Circularity – H4Cs). Reprezentują one kluczowy element agendy Partnerstwa P4Planet. Centra działają jako samowystarczalne ekosystemy przemysłowo-ekonomiczne dla pełnoskalowej przemysłowo-miejskiej symbiozy oraz gospodarki obiegu zamkniętego dotyczącej obiegu surowców i informacji. Ich utworzenie wesprze plany zapowiedziane w Europejskim Zielonym Ładzie.

First-Of-A-Kind Plants

Członkowie A.SPIRE wykazali zamiar wybudowania pierwszych w swoim rodzaju (First-of-a-kind – FOAK) wielkoskalowych fabryk dla jednej lub więcej nowych technologii. Zintegrują one swoje łańcuchy dostaw oraz rozmieszczą te placówki w przemyśle przetwórczym. Celem jest wyniesienie FOAKs na 9 poziom gotowości technologicznej, jednocześnie potwierdzając presję rynku na innowacyjność oraz wagę Agendy P4Planet (SRIA). FOAKs (zwane też „marbles” w społeczności A.SPIRE) pokazują potencjalny wpływ całego programu P4Planet.